Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-12-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 14. December 1866.

Deres Excellence.

. . . Under Hs. k. H. Kronprindsens Ophold i Berlin er jeg ved tvende Leiligheder truffet sammen med Grev Bismarck, og ved den ene af disse Leiligheder har jeg i længere Tid kunnet tale med ham, men han har dog aldeles ikke yttret sig for mig om det nordslesvigske Spørgsmaal.

Det er mig bekjendt, at den franske Ambassadeurs Opmærksomhed er bleven henledet paa den vistnok nærliggende Mulighed, at den preussiske Regjering lader Valgene til det nordtydske Parlament foretage i Slesvig, forinden den skrider til Opfyldelsen af Art. 5 i Fredstractaten med Østerrig; men jeg veed ikke, om Ambassadeuren endnu er enig med sig selv om hvad han i dette Tilfælde vil foretage, eller om han vil foretage Noget paa egen Haand. . . .

Quaade.

Denne Depeche, Nr. 57, er modtaget 17. December 1866.