Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-12-17)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 17. December 1866.

Kjære Quaade! Tak for Deres tvende Breve, som jeg modtog igaar og hvoraf jeg forstaaer, at jeg har fremsat min Opfattelse af Forholdene noget skarpt og grelt; dette skal jeg med stor Villighed erkjende og har dette væsentligt sin s. 336 Grund i, at disse smaa Billetter tidt maae expederes i en stor Fart og at jeg derfor ikke faaer Leilighed til at gjennemlæse disses Indhold. . . . Imorgen skulle vi have Statsraad og jeg skal da saavel ligeoverfor Kongen som for Kronprindsen udvikle Deres Anskuelse; Kronprindsen havde Brev med fra Kongen af Preussen, der var skrevet egenhændigt og holdt i en overordentlig venlig Form uden at vedrøre Politik i mindste Maade, men udtalende sig høist forekommende om Kronprindsen. Kongen vilde svare og takke en af de allerførste Dage og jeg skal minde om, at dette skeer snarest muligt. — . . .

Vi have nu Terminen i fuld Gang og det lader som om alle Ind- og Udbetalinger foregaae med en stor Lethed saavel hvad de private som hvad de offentlige eller Skatteforholdene vedrører; efter Juul skulle vi have en Mængde Love frem, navnlig Lov om Indkomstskat samt senere Armeeorganisation og det følger af sig selv, at dette vil fremkalde en stærk Opposition, men jeg skal være allergladest, om det maatte ende med, at det nuværende Ministerium senest i Midten af næste Aar kunde trække sig tilbage, thi de fleste Medlemmer og ikke mindst jeg ere stærkt medtagne og taale ikke det stillesiddende Liv, ligesom det er en egen Sag, naar man er kommet til Skjelsaar og Alder at skulle staae Skoleret for en Rigsdag; for at kunne gjøre dette med Lethed og Tilfredsstillelse maa man føle et særeget Kald til at styre og lede Menneskene og denne Passion har jeg aldeles ikke, da jeg foretrækker at lyde for at byde; det Vanskeligste ved hele Sagen bliver at kunne med fuld Fortrøstning paavise en passende Successor, som baade kan gavne Fædreland og Konge og finde Naade for Repræsentationen, men det er jo muligt, at dette kan træde klart frem, efter Rigsdagen har endt sine væsentligste Forarbeider; jeg glæder mig ved Haabet om til næste Aar ved denne Tid at kunne varme mig nede i Ægypten, hvorefter jeg har længtes i mange Aar, thi mit Helbred fordrer engang imellem at blive ordentlig gjennemvarmet, s. 337 thi jeg er ingenlunde en Elsker af nordligt Clima samt aldeles ikke af stærk Frost. Da dette rimeligviis Dem min Tak for det gamle Aar og haaber, at det nye vil styrke og fæstne den jevnlige venskabelige Correspondance, som baade er og som for at man vedvaren kan følge samme Traad Og som for mig har været en af de store Behageligheder og Tiltrækmnger ved den Post, som jeg har beklædt i det sidste Aar.-....-

C. E. Frijs.