Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-12-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 22. December 1866.

Kjære Vedel,

... Jeg vil ogsaa omtale for Dem, at Thile idag med Hensyn til Grev Bismarcks Tale i Annexionssagen tem- melig tydeligt har ladet mig forstaae, eller saagodtsom reentud sagt mig, at bemeldte Sag formodentlig om ikke saa lang Tid vil blive bragt til Udførelse. Preussen maatte først »Be- sitz ergreifen«, men efter at dette var skeet, stod Intet i Veien for den definitive Ordning. Jeg vil ikke vække Forventnin- ger, men hele Thiles Mine og Udtryk tydede paa at han var sig bevidst at sige mig noget behageligt. Jeg gik ikke i De- tail; thi det kunde ikke nytte Noget.

Jeg er overbeviist om at vi gjøre rettest i at holde os rolige, og navnlig ikke at gaae til Andre. De gjøre dog Intet for os. Det vilde ogsaa være godt om vor Presse ikke indlod sig paa at commentere Bismarcks Tale. I det Hele har den viist sig temmelig maadeholden, og naar den nu vilde vise fuldstæn- dig Afholdenhed, vilde dette sikkert være den bedste Maade for den til at gavne den gode Sag. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.