Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-12-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Frijsenborg, 29. December 1866.

Kjære Quaade! Tak for det Brev, som jeg igaaraftes modtog fra Dem og som var dateret den 25de fra Berlin, og hvilket s. 345 jeg skynder mig med at besvare ikke alene for at takke Dem for al den Uleilighed, som De har havt med mine Sager .. . men ogsaa for endnu en Gang i det gamle Aar at kunne sende Dem nogle venlige Linier med Tak for det gamle Aar og med Udtalelse af den Fortrøstning, at det kommende Aar dog maa bringe en Løsning af vor Hovedquide i een eller anden Retning, helst naturligviis i den for os gunstigste, men der skal meget til at fortsætte et roligt og arbeidsomt Liv, naar man har Strikken om Halsen eller Sværdet svæver En over Hovedet, og i allerstrængeste Forstand vil det Sidste naturligviis i overmaade lang Tid blive Tilfældet og der altsaa fordres stor Besindighed og Resignation i Styrelsen af vore Anliggender for at kunne klare Brændingerne, saa veed De dog heelt vel, at jeg ved en for os gunstig og oplivende Løsning forstaaer Tilbagegivelsen af Als, som liggende midt inde i vor Øgruppe og derved dannende, naar den er i Fjendens Vold, en evigvarende Trudsel imod vor Existents og Selvstændighed. — Jeg nægter ikke, at jeg med Ønsket om, at det nye Aar maa bringe og dette i dets første Deel i det mindste Udsigten til en snarlig Løsning af dette Spørgsmaal, tillige ret levende forbinder Ønsket om at maatte kunne trække mig tilbage fra Embedsstillingen og nyde en Privatmands fuldstændige Ro, thi jeg føler hverken Kald eller Tilbøielighed for denne Gjerning men bestrider den af en levende Overbeviisning om, at det er enhver Statsborgers Pligt at opoffre egen Bequemmelighed, naar der er nogen Udsigt og Sandsynlighed for at man har kunnet være Konge og Fædreland til nogen Nytte, men jeg er tillige fuld overbeviist om at i Tidens Længde tjener det heller ikke nogen af de tvende Parter at have vedkommende Post besat med en Mand, for hvem dette ikke ret egentlig kan blive en Livsopgave, hvori han ikke alene finder sin Glæde og Tilfredsstillelse, men som han ogsaa med Liv og Energi søger at hævde sig i, og jeg troer ikke at overdrive, naar jeg bekjender, at Afskedsdagen vil for min personlige s. 346 Følelses- og Behageligheds Skyld ... være den, der kommer til at staae omgivet med det stærkeste Rosenskjær. — ...

Ved min Hjemkomst venter jeg snart at erfare noget Nærmere om hiin sidste Samtale med Thile; det lader herefter som om De i den sidste Tid ikke har talt med Mester selv. —

C. E. Frijs.