Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-12-31)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
31. December 1866.

Kjære Kammerherre.

. . . Tak for Deres Notits om Thiles Ord til Dem. Men hvad har man da isinde i Berlin, naar man troer at vi ville blive fornøiede? Paa anden Haand har jeg erfaret at Kauffmann skal have sagt at hans Indtryk efter Opholdet i Berlin var at Spørgsmaalet stod paa Flensborg eller Ikke-Flensborg! Men det er jo aldeles umuligt, skulde man nogensinde ville give os Als og Dübbel? — De befrygter i Deres sidste Rapport at man her skulde ville interpellere Grev Frijs om den slesvigske Sag — men det er der ikke den fjerneste Tanke om hos Nogen, og Grev Frijs vilde naturligvis aldrig tillade nogen Interpellation. Throntalen har i saa Henseende afvendt enhversomhelst Fare af den Natur.

. . . Grev Frijs er endnu i Jylland men kommer imorgen. Jeg er noget bange for Rigsdagsforhandlingerne ikke for hans Vedkommende, men navnlig for Rosenørn og for Estrup. Kirke- og Skole-Lovene ere meget delicate Sager og Skovloven er ikke rar. Finantssagen er heller ikke god og uden at jeg overdriver Davids Betydning er det dog altid ubehageligt nok for Fonnesbech at han vil kunne berede sig paa skarpe Dyste med den Gamle om Finantsplanen. Jeg forudseer i det Hele en haard Session. Stakkels Bluhme fik da tilsidst Ende paa det, og godt var det thi mod Slutningen leed han særdeles meget. 1) ...

s. 347 Det gjorde mig ondt at O. Plessen skulde gaae af og jeg tvivler paa at han egentlig selv ønsker Ansættelse paa ny. Jeg vilde ønske at han kunde have faaet Pension men da han selv har søgt Afsked og uden Sygdom osv. har Finantsministeren vist med Rette anseet det for umuligt at give Pension uden ved særlig Lov og den vilde det være idetmindste meget ubehageligt at fremkomme med. ...

P. Vedel