Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1867-01-02)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 2. Januar 1867.

Kjære Vedel,

... Jeg veed ikke hvorfra Kauffmann kan her have dannet sig en blot nogenlunde bestemt Mening om hvad man her vil. Jeg tilstaaer, en af Grundene hvorfor jeg ikke har kunnet give nogen bestemtere Antydning i samme Henseende, er maaskee den, at jeg er bange for at gaae dem for nær paa Livet, da man maaskee saa vilde skambyde mig, og hvad skulde jeg saa gjøre? thi antage det kunde jeg jo ikke, og skulde jeg da protestere, eller hvor skulde jeg protestere? Man kan byde os saa lidt, at Enhver kan see, det maatte afslaaes; men man kan ogsaa byde saameget Mere end dette Lidet, at Ingen kan tage sig paa at afvise det. B. er imidlertid bange for Publicum og for Kongen, og paa den anden Side tænker jeg mig, at han ikke vil føie Frankrig førend han er nogenlunde rolig for at dette Land saa ogsaa vil være fornøiet hermed.

Jeg har ganske rigtigt et Øieblik, men ogsaa kun et Øieblik, frygtet Interpellationer i Rigsdagen. Efter min Rapports Afsendelse erkjendte jeg selv, at det Indhold deraf, som havde Hensyn til Sligt, vistnok var overflødigt; og selv da jeg skrev det, var jeg ikke sikker paa Nødvendigheden eller Nytten deraf, men jeg tænkte mig dog at Ministeriet s. 348 kunde faa Brug for en saadan Udtalelse kommende fra Ud- landet og navnlig herfra. Her har ogsaa været Tale om Mu- ligheden af saadanne Interpellationer.

Jeg haaber Rigsdagssessionen maa gaae bedre end De be- frygter. I dette Øieblik vilde Forandringer hos os ikke være gode. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.