Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Hans Rasmussen Carlsen (1867-01-12)

Hofjægermester H. R. Carlsen til N. F. S. Grundtvig.
Raadhuusstræde, 12. Januar 1867.

Høierværdige Hr. Biskop Grundtvig!

Kjære Ven! Jeg maa endnu ikke gaae ud, derfor skriver jeg Dem til. —

Høgsbro har bragt mig Deres Forslag om at faae Rigsdagen s. 351 til at udtale sig om vort Folks Ret i Slesvig og til det danske Slesvig med Videre, som jeg ikke her gider gjentage. — Jeg har selv tænkt paa Noget saadant og skal af al min Magt fremme Sagen. — Jeg troer, hvad Formen angaaer, at denne Udtalelse lettest kunde skaffes Indgang og Gjennemgang, om den knyttedes til Throntalens Roes eller Tak til Frankerig. — Man kunde derved dog faae sagt alt hvad man burde til hele den civiliserede Verden, og lægge et nyt Tryk paa Hr. Napoleon. —

Men i alle Tilfælde vilde jeg bede Dem om at sende mig, om muligt paa Mandag førstkommende et Udkast til en saadan Udtalelse. — Deels er der der ingen nærmere end De til at tale det danske Folks Sag, og deels antager jeg De allerede har tænkt over hvorledes en saadan Udtalelse burde lyde, hvilket jeg ikke har. — Kan De ikke paa Mandag, saa dog snarest muligt, da vi ellers komme for silde.

Med kjerlige Hilsner
Deres hengivne
H. Carlsen.

P. S.

Beed Fru Adelheid om at lade mig vide naar jeg faaer Udtalelsen.

Grundtvigs Papirer. R. A.