Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1867-02-05)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 5. Februar 1867.

Kjære Vedel,

Siden jeg taler om Heydebrand, vil jeg dog bede Dem tænke paa, om der ikke kunde være Anledning til at omtale Molzen for ham. Denne Fyr er atter i fuld Virksomhed, og det naturligviis med det herværende Udenrigsministerium. Jeg vil ikke sige, at det vilde have nogen umiddelbar Følge; men deels var dette dog maaskee ikke ganske umuligt; thi Grunden hvorfor jeg ikke har kunnet udrette Noget i denne Henseende, kunde jo maaskee være den, at Molzen bagtaler mig og vistnok søger at gjøre min Stilling, om end ikke 1 Ministeriet, saa dog paa andre Steder i Hjemmet saa ringe som muligt; og deels finder jeg, vi bør søge og derefter bevare for mulige slette Eventualiteter, alle de Beviser vi kunne faae for senere at afdække et Spil, som jeg vel paa ingen Maade endnu vil charakterisere som falsk, men som dog maaskee kan vise sig at have været det. . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.