Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-02-19)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 19. Februar 1867.

Herved er jeg saa fri at opfordre Dig til at sende mig et af Dig udarbeidet Udkast til den af os sidst under vor mundlige Samtale omtalte Protest; 2) hvis jeg kunde forefinde den her paa min Bopæl iaften, naar jeg kommer hjem Klokken henved 6, vilde jeg efter at have gjennemseet den og gjort mine Bemærkninger, hvis der skulde findes Anledning til slige, komme op til Dig, og vi kunde da hos Dig træffe den endelige Aftale om hvorledes den skal afleveres. — Jeg haaber da at være hos Dig imellem 8 og 9 iaften, saa at den fuldt s. 360 færdig kunde afleveres paa Hotellet af mig iaften Klokken 10. — Lad mig faae Svar med mit Bud om dette convenerer Dig, og om Du vil indlade Dig herpaa. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.