Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-02-19)

Indlæg i Udenrigsminister Grev Frijs’s Brev til Etatsraad Regenburg af 19. Februar 1867.

Det forekommer mig at den omspurgte Erklæring maatte have Følgende til Hovedindhold.

Nordslesvigerne, hvis Sprog? og Nationalitet ikke er tydsk, ansee sig saa meget mindre for henhørende til det Nordtydske Forbund, som det ved Art. V af Fredstractaten i Prag er fastsat, at det skal beroe paa deres egen fri Stemmegivning, hvorvidt de ville vende tilbage til deres gamle Fædreland Danmark, hvorfra de ved sørgelige Begivenheder ere blevne skilte og som nu det er deres høieste Ønske at gjense. Da der til almindelig Overraskelse ogsaa for dem blev udskrevet Valg til det tydske Parlament havde de derfor afholdt sig fra al Deeltagelse i disse, hvis det ikke havde maattet befrygtes, at da nogle af en Minoritet valgte Deputerede kunde blive udgivne for Nordslesvigs Repræsentanter. For at forebygge dette og for at erholde Repræsentanter som virkelig deelte deres oven anførte Anskuelse og vilde give den Udtryk havde Nordslesvigerne deeltaget i Valget. Ligesaalidt som der altsaa heri laa nogen Anerkjendelse af at Nordslesvig hørte til det Nordtydske Forbund, ligesaalidt maatte der af vedkommendes Tilstedeværelse i Forsamlingen, udledes en sand Anerkjendelse, hvorimod de tværtimod i Overeensstemmelse med deres Vælgeres Anskuelse paa det bestemteste maatte nedlægge Reservation.

Koncept med Regenburgs Haand. Regenburgs Privatarkiv. R. A.