Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1867-02-27)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag. [27. Februar 1867].

Kjære Kammerherre.

1. Jeg troer at jeg aldrig har giort Dem opmærksom [paa] hvorfor jeg især tillægger Værnepligtssagen saa stor Betydning, men det er fordi vi have Udleveringscartel med Preussen, der ogsaa omfatter Værnepligtige, og kom den Situation at man i Henhold til Cartellet forlangte at Regeringen skulde udlevere en Slesviger der havde villet benytte Fredstractaten, vilde Regeringen nødes til at nægte. Paa den og paa andre Maader vil Cartellet kunne skaffe os meget store Vanskeligheder hvis vi ikke i Tide søge at blive enige med Preussen om Tr.s Bestemmelser. — Heydebr. var iøvrigt meget tilbøielig til at give os Ret i vor Opfatning men endnu have vi Intet hørt fra Berlin derom.

2. Til Depechen om »Heimdal« 1) kan jeg føie at Heydebr. idag har forlangt Sags Anlæg, hvad der nu vil skee

4. Dagen efter at De privat havde meldt Gr. Frijs at Moltzen udspreder Rygtet om en danskfransk Alliance, kom Koskul 2) og vilde prøve paa hos mig at erfare om dette var sandt. Er han i Forbindelse med Moltzen? Det var ikke umuligt og vilde vel stemme med andre Antydninger, jeg har i den Retning. ...

P. Vedel