Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-03-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 1. Marts 1867.

Kjære Quaade! Overbringeren af dette Brev, 1) som De muligviis allerede kjender, og som jeg i al Fald paa det Varmeste kan anbefale Dem, er en overordentlig paalidelig Mand og som for den Tid, hvori det er ham muligt at opholde sig i Berlin, vil kunne bruges som et ypperligt Mellemled, saa at De og Gesandtskabet kan blive saa meget som muligt udenfor Alting. Det kunde være ogsaa, naar han skulde reise bort, at jeg kunde skaffe en Anden eller erstatte ham; ialfald ønsker jeg mig underrettet en 8 Dage iforveien om, naar hans Tilbagereise bliver fornøden. De veed, at jeg lægger en ganske overordentlig Vægt paa, at der ikke kan gives os Skin af nogensomhelst Paavirkning; dette er vigtigt saavel ligeoverfor Preussen som ogsaa for enkelte af de neutrale Magter. Den hele national-danske Bevægelse i Slesvig er saa fuldkommen frivillig og selvstændig, at vi paa det s. 373 Omhyggeligste maa vare om at den beholder denne Carak- teer. — Med stor Glæde har jeg til min store Forundring i le Nord af 25de læst en Artikel, som ikke var hadefuld imod os; det kan være, at jeg tillægger denne Fremtoning altfor megen Vægt, men jeg nægter ikke, at dette Omslag fra denne Kant for mig [er] noget Bedre end jeg i lang Tid har erfaret. Manden, som De modtager, er Professor Panum og han vil efter min Formening kunne bruges udmærket ligeoverfor vore Venner af forskjellig Beskaffenhed, og jeg antager næsten at han medbringer særdeles tjenlige Anbefalinger til begge Steder, saa at vi kunne være heelt udenfor. Saasnart jeg kan, skal jeg lade høre fra mig, men nu maa jeg skynde mig med at slutte, da jeg skal til Taffels.

C. E. Frijs.