Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-03-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 1. Marts 1867.

Kjære Ven! Tak for Din Meddelelse men fremfor Alt for Brevets Indhold som i fuldeste Maal tilfredsstillede mig; jeg medgiver et Brev til Quaade som Anbefaling og Forklaring, da det naturligviis ligger i Sagens Natur, at Vedkommende i hvert Fald vilde have besøgt Quaade. Du veed hvor overordentlig stor Indflydelse jeg tillægger Slesvigernes Forhold under Opholdet i Berlin og jeg skal derfor være villig til af yderste Evne ogsaa at bidrage pecuniairt hertil naar dette gjøres fornødent, at de kunne paa bedste Maade sikkres imod Overraskelse og Overrumpling, thi jeg er overbeviist om at der ad mange forskjellige Veie vil gjøres Forsøg paa at besnære dem og hvormeget jeg end stoler paa DHerrers Personlighed saa er det ingen let Sag at stilles saa alene i en stor By omgivet af lutter Fjender; ret af Hjertet vilde jeg derfor ønske, at det maatte kunne lykkes at indføre dem i en huuslig Kreds. — Jeg skal paa bedste Maade anbefale s. 374 Panum til Quaade og igjennem denne til Benedetti hvis dette gjøres fornødent, thi behøves det ikke, naar han faaer en varm Anbefaling af Valois, saa er dette saa meget bedre, thi om Noget opdages eller Mistanke fattes herom fra Preussernes Side, da er det bedst, om vi kunne være aldeles udenfor. —

Hvis Du vil give Vedkommende den yderligere Forsigtighedsregel med paa Veien, at skrive saa lidt som muligt og kun naar det er høist fornødent for bestemte Forholdsreglers Skyld herfra, da er dette ikke afveien, thi Brevhemmeligheden respecteres ikke. Søndag og Mandag skulde jeg med mine Børn paa Landet, men jeg haaber at træffe Dig hjemme næstkommende Onsdag. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.