Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Peter Ludvig Panum (1867-03-02)

Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg.
Kiel, Bahnhofshotel, 2. Marts 1867.

Jeg har truffet V. og faaet Brev med til B. 1) Desuden er min s. 376 Ankomst af ham meldt i en Depeche til B. V. mener, at K. og A. ikke have andet at gjøre end snarest at forlange Ordet for at erklære 1) at de kun have modtaget Valget for at aflægge Vidnesbyrd om den danske Nationalitets Liv i Nordslesvig 2) at de ikke betragte sig som Delegerede af den Landsdeels Befolkning for det nordt. Parlament, og at de ikke have noget andet Hverv end at forlange den nøiagtige og loyale Udførelse af Pragerfredens Art. V og slutteligen at erklære at deres Mandat er tilendebragt efter at have afgivet denne Erklæring, idet de paakalde Respect for Tractaten.

Han vilde at jeg skulde reise strax iaften directe, da allerede Mandagen kunde byde Vedkommende at handle. Jeg afgaar nu Kl. 6.55 med Coureertoget og er imorgen Kl. 5 i Berlin. Der opsøger jeg først Q. dernæst A. og K. og sidst B. Specielle Bekjendtskaber i Legationen har V. forresten ikke. Attacheen M. Henri de Tonnere er preussisk sindet. Paa Mandag mener han vil Oppositionen i det franske Deputeretkammer komme med en Interpellation angaaende Art. V. Til Kammeret kommer en Adresse og en til Keiseren.

Mere fra Berlin!
P.

I stor Hast skrevet i Tusmørke.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.