Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Peter Ludvig Panum (1867-03-05)

Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg.
Stadt Magdeburg, Mohrenstrasse 11 [Berlin].
5. Marts 1867.

Igaar er Intet forefaldet og idag er intet Møde. Jeg var til Middag hos Q. Han havde filet noget paa Slutningspassus uden i nogen væsentlig Henseende at forandre den. Den nye Redaction har jeg meddelt til A. og K. til Overveielse. I Aften skal jeg conferere med dem derom. De ere advarede imod Moltzen som rigtig har været hos dem men uden at finde dem tilgjængelige. Hans Rolle synes forresten, efter Q., snart at være tilende her. Ogsaa Franke 1) har paa alle Maader søgt at nærme sig til dem, men mod ham ere de paa deres Post, naturligviis. Dr. Bauer til hvem Q. har stor Tillid og som Bræstrup har taget sig meget af har ogsaa været hos dem. Jeg har ikke seet ham eller talt med ham, men hans Antecedentia som Q. anførte for ham og paa Grund af hvilke Q. har Tillid til ham, have slet ikke vakt Tillid hos mig og jeg vilde ligeover for ham være meget paa min Post, og det ville K. og A. ogsaa. Den unge Chemiker Schleisner har derimod ganske indtaget mig for sig. Han er efter min fulde Overbeviisning netop den rette Mand, med en stærk og dyb dansk Følelse, utvivlsom Discretion og klar Forstand. Jeg tilbragte Aftenen sammen med ham og A. K. hos hvem jeg introducerede ham og hos hvem jeg installerede ham som Cicerone og Maitre de Plaisir. Derefter tilbragte jeg endnu et Par Timer alene sammen med Sch. Imorgen (Onsdag) er det aftalt at han gjør Visit hos Q., som jeg har omtalt ham for og som efter Aftale venter ham.

Et Ønske maa jeg endnu udtale. A. og K. ere langtfra i den Grad som jeg havde troet og ventet instruerede om alle de Gavtyvestreger der ere begaaet med Hensyn til Valgene. De ønske meget og det vilde være meget tjenligt at lade dem s. 384 faae 1) de Numre af Dagbladet hvori Beretningen derom staaer og 2) saavidt som muligt regelmæssigt hver Dag, saa længe de ere her. Jeg har endnu ikke havt Leilighed til at tale med Q. derom, maaskee han kan hjelpe dermed. Imidlertid har jeg aftalt med Schleisner at han vil modtage dem, og altid strax levere dem til A. K. Hans Vei fører ham hver Dag alligevel der forbi. Hans Adresse er: Linienstrasse Nr. 110, zwei Treppen. Bille vil vist gjerne besørge det. — Ved samme Leilighed vilde De maaskee bede ham om han kunde sende Valois nogle Excemplarer istedenfor det ene han hidtil regelmæssig faaer. Han er overmaade glad over Revuen 1) og kan ikke noksom rose den Nytte den gjør. Jeg har da ogsaa altid udklippet Revuen af mit Excemplar og tilsendt ham den. Han sender dem nemlig videre til de virksomste Punkter. Mit Exc. faaer saaledes Thiers. Ogsaa raadede han til at sende et Exc. til Benedetti og et til Udenrigsministeriet i Paris, hvis det ikke allerede skeer. Nu lev vel for idag. Min Correspondance maa jeg besørge i Morgentimerne og jeg maa staae tidlig op og tør kun sove lidt for at blive færdig med Alt det jeg har at tage vare paa. Det er et fuldkommen dobbelt Liv jeg fører og hver Side af samme optager mig i den Grad at jeg vilde kunne bevise mit Alibi i den anden. Jeg har gjort Visit hos alle mine Fagcolleger og gjort gode Forbindelser for mine Anskaffelser og Indkjøb. Idag har jeg det ene Møde efter det andet fra Kl. 10—4 og derefter skal jeg møde i en Klub af yngre Docenter i mit Fag »im Raisonneur«, i Aften Kl. 10. Imellem 6½—7½ møder jeg som sagt hos A. K.

P.

P. S. »Spidsmusen« 2) mener Sch. er i vente her. Han kjender ham imidlertid og A. K. kjende ham ogsaa.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.