Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-03-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 8. Marts 1867.

Kjære Ven! Det glædede mig at modtage den lille Meddelelse i dette Øieblik og endnu mere fordi den stadfæstede Vedkommendes Opfattelse fuldkommen i Lighed med hvad jeg tidligere har yttret for Dig vedrørende Bauer og jeg troer kan man i dette Spørgsmaal undlade at benytte ham er det bedst; jeg kan naturligviis ikke dele Panums Enthousiasme for Herr Schleisner, da jeg ikke kjender ham; jeg lægger stor Vægt paa ungdommelig sund Friskhed i Følelsen og kan vurdere dettes Betydning især ligeoverfor DHerrer Krüger og Ahlmann, for at styrke deres Moral og Tillidsfuldhed, men jeg vilde ønske at jeg var ligesaa sikker paa at han kunde holde sin Mund og navnlig undlade at udtale sig ligeoverfor Hansen; thi vel sætter jeg denne i en ganske anden Cathegori end Moltzen, men der er aldeles ingen Opfordring s. 387 til at gjøre Meddelelser til Flere end til hvem det er absolut fornødent. Hvad man ikke veed og ikke har hørt kan man ikke fortælle til Andre; og jeg beder Dig derfor lade Vedkommende vide dette — ligesom jeg ogsaa vilde tilraade A. og K. ikke at see Spidsmusen for tidt; thi man vilde fra preussisk Side udbytte dette som en Indvirkning fra fransk Side.

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.