Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Nicolai Ahlmann (1867-03-15)

Fra Nicolaj Ahlmann.
Berlin, 15. Marts 1867.

... Krügers Valg er endnu ikke prøvet, og vi have den Overbeviisning, at det forsætlig opsættes for ikke at give ham Leilighed til at yttre sig. Igaar var der Valgprøver paa Dagsordenen, og Krüger var fuldt rustet til at træde i Skranken og paatale Nordslesvigs Ret ifølge Pragerfreden, men hans Valg kom ikke for. Maaskee kommer det slet ikke for, og det kan være, at man ei heller oftere omtaler mit, især hvis man ikke faaer saadanne Meddelelser fra Hertugdømmerne, at man kan erklære det for ugyldigt. Krüger saavel som jeg havde begjæret Ordet til Forfatningsudkastet, da det discuteredes i sin Heelhed; men den Mængde tydske Doctores, der vare indtegnede før os, trættede Forsamlingen i den Grad, at det ved Afstemning blev vedtaget, at Discussionen skulde sluttes. Nu fortsætter den paa Mandag, og vi ville benytte enhver Leilighed ved de enkelte §§ til at protestere. Den første § giver os Leilighed dertil, da i den Forbundets Omraade omtales. — Vi føle os begge i en piinlig s. 391 Stilling, fordi vi endnu ikke have kunnet faae Leilighed til at udtale os om Nordslesvigernes og vor Stilling til Forbundet. Forretningsordenen lægger saa mange Hindringer iveien, især for os, der slet ingen politiske Venner have i denne Forsamling. Et indgivet Amendement skal nemlig støttes af 30 Medlemmer; nu kunde det vel være, at Augustenborgerne og maaskee andre Oppositionsmænd kunde støtte et Amendement fra os, for at faae Discussionen igang om de kildne Spørgsmaal, og de Første kunde jo og have til Hensigt at imødegaae Delingsprojectet; men dette er dog meget tvivlsomt. Men, som sagt, vi ville benytte enhver Leilighed, der tilbyder sig. — Jeg har faaet et Kort over Nordslesvig tilsendt..., der efter p% angiver de paa Krüger, Dethlefsen og mig faldne Stemmer. Dette Kort have vi ladet lithografere i 300 Exx, og igaar havde vi endeel med i Rigsdagen og overgav vi en Skrivelse til Præsidenten med Anmodning om, at denne maatte blive oplæst. Vi havde i denne anført, at Kortet udviste en stor dansk Majoritet i Nordslesvig, men at denne begribeligviis vilde være bleven langt større, om Afstemningen var foregaaet under andre for den danske Nationalitet mindre ugunstige Forhold. Han tog imod Skrivelsen, men gav mig den ved Mødets Slutning tilbage med den Besked, at det var bedst at henlægge Skrivelsen tilligemed Kortene i Rigsdagens Læseværelse. Saaledes mislykkedes ogsaa dette lille Forsøg paa at tilkjendegive vor Nationalitet i Alles Paahør....

Afskrift uden Underskrift. Regenburgs Privatarkiv. R. A.