Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Ludvig Panum FRA: George Joachim Quaade (1867-03-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Professor P. L. Panum.
Berlin, 22. Marts 1867.

Det har været en stor Beroligelse for mig, kjære Herr Professor, at modtage Deres venlige Linier af 10de d. M., og det er kun som Følge af en forøget, om end, som jeg troer, unødvendig Forsigtighed, at jeg ikke tidligere har takket Dem derfor.

Det glæder mig at tilføie, at det gaaer vore tvende Landsmænd efter Omstændighederne ret godt. De have, som De vil have seet, begyndt at lade høre fra [sig] 1) og de ville af og til, naar Leilighed gives, og naar det kan skee med Sikkerhed for at ingen Skade voldes derved, vedblive dermed for at bringe sig i Erindring. De ere nu ved bedre Mod end tidligere, og efter hvad man siger mig, skal Godkjendelsen af Ahlmanns Valg være sandsynligere end det Modsatte.

G. Quaade.

Panums Papirer. R. A.