Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1867-03-25)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Mandag, 25. Marts 1867.

Kjære Kammerherre.

...

Mig forekommer vore Sager at staae inderligt slet. Minus de saftige Talemaader synes jeg destoværre at Fædrelandet havde Ret i sin Artikel i Fredags. 1) Jeg har altid været af den Mening at vi efter Omstændighederne maatte lade os nøie med Mindre end der tilkom os, men ligesaa klart er det for mig at Garantier kunne vi ikke gaae ind paa, thi det er at give de øvrige 1600, 000 med i Preussens Haand. De veed hvor fast overtydet jeg længe har været om at vor Frelse laae i et ordentligt og ærligt venskabeligt Forhold til Preussen, men Bismarck vil jo ikke. Frankrig osv. troer jeg slet ikke paa og selv om vi fik Noget ved store Begivenheder som jeg forresten slet ikke troer paa, kan saa Nogen haabe at vi fik Lov til længe at beholde det, og ikke tvertimod ved første Leilighed mistede det igien og Mere til? Jeg er irriteret over alle de Usandheder eller halve Sandheder som siges i Paris og til Syvende og Sidst er det Hele dog Squalder og Egoisme. — De læste vor Depeche til Rusland, 2) var den nu ikke saa moderat og saa preussisk som om den var bestemt til at meddeles i Berlin, og dog fik vi naturligvis kun det Svar 3) at Rusl. ikke kan beskjæftige sig med den Sag og saa underhaanden den Opmuntring at hvis Preussen kunde troe os, vilde det maaskee endog give os Als og Dybbøl men da det veed at vi kun lure paa en Leilighed til at giøre det Skade, vilde man ikke styrke os. Er det off. def. Alliance, preussisk Militærforfatning, Kongen af Pr. s Overcommando og tilsidst Protectorat over de Tydske i Dmk., ad modum Ruslands Pretentioner i Tyrkiet? Jeg synes ogsaa s. 399 at Heydebrandt trækker sig noget tilbage, hvor godt og venskabeligt han end behandles her i Ministeriet — det giør mig dobbelt ondt thi der er meget ved ham personligt som jeg godt kan lide. England er naturligvis ligesaa asiatisk som altid og Moustier er preussisksindet. Forresten er det dog interessant at han i den afsluttende Depeche til Benedetti siger at de strategiske Hensyn, som B. nævner, dog ikke ville kunne hindre Preussen i at tilbagegive Dmk. Als. Moltke skriver privat 1) at Goltz har sagt til S. at baade han og B. ere enige i at man helst burde give os Als og Dybbøl og sætte sig paa en virkelig god Fod til Preussen [ͻ: Danmark? ], men Kongen vil ikke høre tale derom....

P. Vedel