Danmarks Breve

BREV TIL: A. E. M. Schleisner FRA: Peter Ludvig Panum (1867-03-29)

Professor P. L. Panum til A. E. M. Schleisner.
Nørrevold 8, 29. Marts 1867.

Kjære Herr S.

Jeg har rigtig modtaget Deres Brev, og takker Dem ret derfor. Saavel dets første som dets sidste Deel har jeg læst med stor Interesse. [Første Del handler om Schleisners private Forhold og Fremtidsplaner. ]

Med overordentlig stor Interesse har jeg læst den sidste Deel af Deres Brev, og jeg vil være Dem meget taknemmelig om De, som de lader mig haabe, ret jevnlig vilde sende mig lignende Meddelelser.

Det har ret glædet mig og os herovre at læse vore Venners Udtalelser og at faae Efterretninger over deres vakkre s. 408 Færd. De kunne være forvissede om at man herovre ingenlunde er lunken eller ligegyldig for dem eller Sagen, men følger dem og alt med den allerstørste Interesse. Man har saaledes ad Omveje vidst at forskaffe sig Kortet, da vore Venner ikke selv sendte det. Man har kun af Hensyn til dem undladt at anmode derom og hvis de f. E. igjennem Dem eller ad anden Vei vil sende en Deel Excemplarer herover, saa kunne de være visse paa derved at fornøie Mange. Siig dem at man i høi Grad vil være dem taknemmelig for enhver Meddelelse, endog den ubetydeligste, da man ikke interesserer sig saa meget for noget Andet, som for dem, deres Færd og deres Sag. Naar de ønsker Noget meddelt eller antydet i Aviserne, saa er Intet lettere end det, naar De f. E. vil underrette mig derom, directe eller indirecte. Breve til mig kunne f. E. lægges i Convolut til: Herr Filefabrikant Naylor, Nørrevold 8 eller til Herr Architekturmaler H. Hansen, Nørrevold 8. Jeg har aftalt med dem, at de strax levere mig saadanne Breve som ankomme under deres Convolut til mig. Jeg beder Dem at hilse vore Venner, den Store og den Lille, ret hjerteligt fra mig og fra Etatsraad R. som de nok kjende.

Den Dr. B. er vist en meget mistænkelig Person tiltrods for den Tillid Blaabrille skjænker ham, og som er aldeles uforstaaelig for os.

Lad mig snart høre fra Dem og sig til vore Venner, at de vilde gjøre mig en stor Glæde, hvis de ved Leilighed kunde finde Tid til at meddele mig lidt. Sig til dem at de ganske kunne disponere over mig til hvilke Regioner i Samfundet de end ønske at henvende sig.

P.

Cand. phil. O. A. Schleisners Papirer.