Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-04-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 3. April 1867.

Kjære Quaade!... Fra Kongen har jeg Telegram i dette Øieblik om, at han bliver Mandagen, sin Fødselsdag, over i London.... Her er man i Publikum i stor Uro over Luxemborg-Affairen og de dermed i Forbindelse staaende Forviklinger. Prinds Johan var anden Regent, det vil sige vi havde jo nogle Dage baade vor egen Prindsregent hersteds samt Prinds Johan Regent in spe i Grækenland; Prindsen lod ikke til at være oplivet eller styrket ved Udsigten til at skulle være Stedfortræder dernede i nogen Tid, men jeg haaber at Hvervet ikke maa blive altfor besværligt.... Det synes at begynde at see broget ud i Verden og Mange troe, at det vil bryde løs endnu i dette Aar; paa Grund af en Depeche fra Falbe har jeg nogen Grund til at antage, at Wimpfen en af de første Dage vil samtale med Bismarck om den slesvigske Sag; saasnart De erfarer Noget om Svaret og Maaden hvorpaa det Hele er taget beder jeg Dem herom underrette os; Haabet er stadig det samme men just ikke i meget stærke Farver. — Fra Petersborg meddeles bestandigt ogsaa i den allersidste Tid, at vi leve i god Forstaaelse med Preussen, formodentlig ifølge d’Oubrils Beretninger, samt at vi skulle have Tillid til Preussen; dette er lettere sagt end gjort; saavel Bismarcks Svar som alt hvad der gjøres og forberedes i Nordslesvig synes ikke at indeholde noget meget solidt Fundament for et saadant Tillidsforhold....

C. E. Frijs.