Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-04-05)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 5. April 1867.

Deres Excellence.

... I det slesvigske Spørgsmaal er Intet forefaldet med Undtagelse af de enkelte Yttringer, hvormed de tvende nordslesvigske Rigsdagsmedlemmer af og til bringe deres Nærværelse og herved Spørgsmaalet selv i Erindring. Jeg maa saaledes for idag indskrænke mig til, som et formeentlig ikke uvigtigt, skjøndt maaskee heller ikke for Deres Excellence nyt Bidrag til Spørgsmaalets nærmere Belysning, at anføre, at jeg er bleven gjort opmærksom paa, at da den preussiske Forfatning ikke træder i Kraft i Hertugdømmerne før den 1ste October d. A., har den preussiske Regjering indtil dette Tidspunkt ligeoverfor den preussiske Landdag og uden Hensyn til Incorporationsactens Ordlyd, uindskrænket Myndighed over Sagens Afgjørelse. Det er Grev Bismarck selv som har fremhævet dette for Herr Benedetti, og denne imødeseer derfor en Afgjørelse i den nærmeste paa Rigsdagens Slutning følgende Tid.

Quaade.

Modtaget 9. April 1867.