Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Andersen Krüger (1867-04-06)

Fra H. A. Krüger.
Berlin, 6. April 1867.

Kjære Ven!

Indlagte Brev til Salicath er du nok saa god at overlevere ham snarest mueligt, han skrev mig til i Gaar i Anledning af Edsfæstelsen af det ældre værnepligtige Mandskab, og det er mit Svar paa denne hans Skrivelse her følger, du kan s. 415 gjerne læse Brevet, thi det omhandler Intet som maa holdes hemmelig for danske Meningsfeller.

Jeg har til dig at tilføie at Ahlmann og jeg for denne Sags Skyld har troet det rigtigst at gjøre et Forsøg paa at faa Bismarck i Tale i Anledning af den Sag; vi har hidtil undgaaet at tale med ham, fordi vi meget godt vide at det er Bismarck om at gjøre at erhverve Danmark som Allieret af hvilken Grund han udsætter Afstemningen deels fordi han ikke ynder den i Principiet, deels fordi han ad anden Vei f. E. ved en frivillig Afstaaelse af et Par Amter eller 3 vil vinde Danmark for sin Plan, og muligt troer, eller i det mindste maa han have havt den Tanke at vi i dette Øiemed kunde tjene ham som et Middel til at aabne Forhandlinger i af den Slags hos det danske Cabinet. Sligt gaar vi forstaar sig af sig selv ikke ind paa. Skjøndt Bismarck vist ikke især mod mig er for venligsindet, skal Forsøget nu gjøres for at faa ham i Tale, om saa ikke for andet saa for at sige ham Sandheden lige i Øinene, og give ham det Spørgsmaal om det der foregaar i Nordslesvig og det hvormed Mandskabet trues er i Overeensstemmelse med Menneskelighedens og Civilisationens Love.

H. A. Krüger.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.