Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-04-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 15. April 1867.

Kjære Ven! Da jeg formoder at Schleisner idag er kommet til Byen beder jeg Dig om at sørge for at jeg kunde faae ham at see imellem 2 og 4 idag i Udenrigsministeriet, thi jeg skal rimeligviis i Rigsdag imorgen, paa Onsdag kommer Kongen og paa Torsdag haaber jeg at have Alt ordnet saaledes, at jeg paa 3 à 4 Dage kunde være borte for at modtage et Stamhuus ovre i Jylland, expedere mine egne Forretninger paa Boller og paa Frijsenborg og aldeles trygt at kunne vende tilbage hertil enten Mandag eller Tirsdag efter Paaske uden at være foruroliget af preussiske Ængstelser, hvormed hele Byen synes at beskjæftige sig. —

Hvis Du behøver Contanter, da sendes disse Dig helst forinden min Afreise.

C. E. Frijs.

P. S.

Jeg venter Krig og siger quod bonum faustum felixque sit (pro nobis).

Regenburgs Privatarkiv. R. A.