Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Peter Ludvig Panum (1867-04-18)

Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg.
Kiel, 18. April 1867.

Jeg har talt med V[alois] og han er meget glad over de Berigtigelser jeg har foreslaaet ham. Hertug Carl har været her og havt lange Samtaler med ham. Carl har i Ballenstedt været sammen med Christian og denne har havt lange Samtaler med ham om Stillingen. Christian er, efter Carls Sigende fast bestemt paa ubetinget at slutte sig til Russland og at lade sin hele Politik bestemmes af det. Alliance med Frankrig afskyer han og han har efter C. erklæret at han aldrig og for ingen Priis vil indlade sig paa den. — Jeg har seet Breve fra Krigsministeriet i Paris hvorefter Frankrig er aldeles rustet. De have 260000 af de nye Geværer færdige og daglig faaes 10000 til! De have Artilleri efter et nyt System. Her er der anlagt Fortificationer udenfor Fredriksort ligeover for Labøe og længere nede andre som correspondere med Fredriksort. Jeg har seet Planerne til Fortificationerne ved Dybbel som ere meget betydelige. Blokhusene ere nu virkelig bombefri. Endelig skal jeg endnu meddele Dem en nye Opfindelse som indføres i den preussiske Armee og som sandsynlig bliver adopteret af den franske. Det er en Slags Cürass opfundet af en vis Heins. Den er prøvet og har udmærket bestaaet sin Prøve....

Jeg maa slutte her efter disse i Hast skrevne Linier. Jeg reiser nemlig Kl. 12 til Hamburg. Det er aftalt at Breve som s. 420 ønskes meddelt af V. sendes under min Kones Addresse i en Couvert uden Addresse som da strax tilstilles Dem til videre Meddelelse efter Deres Godtbefindende. Hav den Godhed at minde Bille om at han lovede mig at sende V. flere Excemplarer af Revuen; han synes at have glemt det. V. sender til Jules Favre og flere andre i P. som interessere sig for den danske Sag.

27*

Nu lev vel!

P.

I største Hast!

Regenburgs Privatarkiv. R. A.