Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Peter Ludvig Panum (1867-04-21)

Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg.
Leipsig, Hotel Rom, 21. April 1867.

Da jeg tilskrev Dem fra Kiel var Tiden saa kort at jeg kun havde Leilighed til at meddele Dem det Vigtigste, og det var jo unægtelig den om Carls Indiscretion og om Beskyttelsen imod Skud. Det er senere faldet mig ind at endnu Eet og Andet som jeg hørte kunde interessere Dem. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Krig eller Fred da meente V. at det vilde komme til Afgjørelse i Løbet af 14 Dage til 3 Uger. Efterretningerne om Rustningerne og Krigsberedskab i Frankrig stadfæstedes ogsaa af Reisende, der lige kom fra Paris, jeg talte med paa Banen. Metz er fuldstændig armeret og Tropperne rykke henimod Grændsen. Hesteindkjøb s. 423 efter stor Maalestok. — Historien om Benedetti glemte jeg at fortælle, han havde ved Audientsen hos N. i Paris forsikkret at Preussen og Bismarck aldeles ikke vilde modsætte sig Transactionen med Luxembourg. Det Dementi denne Erklæring fik ved Bk. s og Parlamentets Svar var dog for stærkt for N. og han erklærede da at han ikke kunde bruge en Mand der i den Grad kunde tage feil i den Stilling. — Holstenernes Kjærlighed til det preuss. Regimente er ikke bleven forøget ved den Fordring som stilles til dem ved Indkomstskattens Opkrævning. Især har det Forlangende at de foruden deres Indtægter ogsaa skulle opgive deres Gjæld oprørt Folk, især Kjøbmændene i en meget høi Grad. Man har fra alle Sider protesteret derimod og Magistraten har foreslaaet at det modificeres saaledes, at man ikke forlanger at det skal erklæres (inden 6 Dage under Trudsel af Execution! ), men at de som ikke ville afgive nogen Erklæring blive sat i Skat paa lignende Maade som hos os. I herværende Kredse er Troen paa Krig i stadigt Tiltagende.

P.

I stor Hast.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.