Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1867-04-25)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
25. April [1867].

Kjære Kammerherre. Det er et snurrigt Telegram som Memor. dipl. indeholder om at Preussen skulde have tilbudt os Nordslesv. mod at vi forbleve neutrale, men at vi skulde have afslaaet det. Berl. Tid. dementerer dette iaften. Gid det var saa vel! Jeg vilde ønske at Preussen ikke tvinger os til at tage Parti med Frankrig og hvor mange her end er som inderligt ønske en saadan Eventualitet er jeg dog overtydet om at vi, selv om Fr. seirede og vi fik hvad vi ønskede (og det er vel meget tvivlsomt) dog vare bedre tjente med at renoncere paa Laurbærene og sikkrere for Fremtiden s. 427 naar vi uden at giøre os Preussen til Fjender havde godvillig faaet hvad vi bør have.

Utvivlsomt vilde det være fordeelagtigere for Preussen selv, om vi forpligtede os til bestemt Neutralitet end om vi indgik Alliance med det, thi Fr. kan dog vanskelig finde Paaskud til at bryde vor Neutralitet og Pr. var altsaa langt sikkrere paa sin nordlige Landgrændse end vor Alliance kunde giøre det. Det vilde dernæst vist være muligt at styrke vor Neutralitet ved Forbund med Sverig og Norge, hvoraf Preussen vilde have den dobbelte Fordeel, idet nemlig Sverrig paa egen Haand let kunde entraineres i fransk Retning, hvorimod Manderstrøm støttende sig paa en Overenskomst med os, neppe vilde komme til at gientage Lagerheims (?) flaue Rolle i 1855 1) .

Men jeg frygter for at det Hele bliver en behagelig Drøm, thi destoværre røber Intet at Preussen skulde have en saa forstandig Hensigt. Man troer os saa hidsige at vi ville Krig og dog veed jeg at alle Fornuftige her vilde ende med at bifalde i fuldt Maal hvis vi kom til at staae i godt Forhold med Preussen, om end mange fra første Færd have drømt om fransk Alliance. Vore formeentlige Rustninger indskrænke sig til at Rolf Krake og maaskee Peder Skram og Danebrog rustes og at der er kommet en lille Besætning ud paa Søforterne. Kan det kaldes Rustninger er det i alt Fald ikke af de offensive og Preussen kan vel ikke fortænke os i at vi ikke ville ligge ganske for aabne Døre skjøndt det just ikke er noget stærkt Lukke vi sætte for. Jeg er forresten overbevist om at Heydebr. ikke tillægger de 100 Mand der ere sendte til Forterne større europæisk Betydning.

P. Vedel.