Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-05-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 24. Mai 1867.

Kjære Quaade! Endskjøndt Tiden er knap i disse Dage, hvor vi have de mange fyrstelige Besøg, og hvor jeg desuden stadig maa have Conference med Udvalget, kan jeg dog ikke undlade at meddele, at jeg endnu ikke har modtaget nogensomhelst s. 446 skriftlig Meddelelse fra Heydebrand, og det viser sig saaledes tilfulde hvad jeg nok havde formodet, at selv under de indskrænkende Betingelser havde man ikke nogen alvorlig Mening. — En ny Taktløshed har man da begaaet ved at tilbyde Kongen af Grækenland Skib til Disposition i Kiel for at føre ham fra Kiel til Kjøbenhavn. Corvetten laae færdig i Kiel og Føreren skulde været Contreadmiral Jackmann. — Her have vi i disse Dage fuldt op at gjøre, men jeg haaber dog, at Afskrifterne af den engelske og russiske De- peche saavelsom af Indholdet af den franske vil kunne blive Dem tilstillet samtidigt med dette Brev. . . .

C. E. Frijs.