Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-06-01)

Udenrigsminister Grev Frijs’s Udkast til Instruks for Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
1. Juni 1867.

Det er os en Tilfredsstillelse, skikket til at styrke vore bedste Forhaabninger, naar den preussiske Regjering anerkjender vor Beredvillighed til at komme den imøde til Opnaaelse af en Virkeliggjørelse af de i Pragfreden vedtagne Bestemmelser angaaende Slesvig. I denne Anerkjendelse see vi det bedste Middel til at nærme sig en Forstaaelse, som paa varig Maade kan tilfredsstille begge Regjeringers Interesser saavelsom de Ønsker i Hertugdømmerne, som Gr[ev] B[ismarck] henviser til i Forening med den tydske Befolknings Trang eller Fornødenheder. Hvad det første Øiemed, s. 458 Foreningen af begge Regjeringers Interesser angaaer, saa nære vi ingen Tvivl om, at det i Virkeligheden maa kunne opnaaes ligesom Ønsket derom oftere er bleven udtalt fra den danske Regjerings Side. Med Hensyn derimod til de i Hertugdømmerne fremherskende Ønsker og den tydske Befolknings Trang, da kunne vi ei andet end formene, at det netop ligger i Sagens Natur, at begge Dele maae være den preussiske Regjering bekjendt i en langt høiere Grad end os. Men deraf følger, at det er den preussiske Regjering og ikke den danske Regjering, der lettest og sikkrest maa kunne danne sig en Forestilling om, hvilke disse Goder og Fornødenheder ere og hvad der maatte behøves til disses Tilfredsstillelse, som var foreneligt med det almindelige Øiemed. — Det er den preussiske Regjering, der vil retrocedere, og den danske, der modtager. Vi maae derfor holde os overbeviste om, at det ikke kan fremme Forhandlingernes Gang at overdrage Initiativet til den danske Regjering, thi ligesom det er vort oprigtige Ønske ligeoverfor den preussiske Regjering at undgaae Alt, hvad der kunde lede til Misforstaaelse, saaledes er det vor faste Overbeviisning, at dette ikke vilde kunne undgaaes, naar den danske Regjering vilde udtale sig nærmere om Forhold hvis Anvendelse og Modalitet endnu ikke nøie nok er fremtraadt. —

P. Wedels Privatpapirer. — Med Frijs’s Haand. Med P. Vedels Haand tilføjet nedenunder: Grev Frijs’s Udkast til Instr. til Quaade af 1. Juni 1867.