Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-06-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Corif.
Kjøbenhaun, 1. Juni 1867.

Samtidigen med at D. H. modtager Instr. Nr. 14 har jeg ganske paa samme Maade skrevet til den kgl. Gesandt i London, hvorimod jeg i min Dep. til Kmh. Vind har søgt at bringe det russ. Cabinet til mere activt at antage sig vor Sag hos den preuss. Beger.

Jeg har i saa Henseende handlet i Overensst. med den Antydning s. 463 som Marquis Moustier giorde i sin sidste Samtale med D. H., ligesom jeg ogsaa havde Fyrst Gort.s egen Yttring til Kmh. Yind om at Keiseren vilde interessere sig for vor Sag i Paris, hvor han træffer sammen med Kgen. af Pr. og Grev Bism. I yderste Fortrolighed og til Deres egen Underretning kan jeg endelig tilføie at Hs. keis. Høih. Storf. har lovet at virke i samme Retning. Men under disse Omstændigheder er det mig af megen Vigtighed at Fyrst Gortch. saasnart som muligt faaer Kundskab om Sagens nuværende Stilling, og det vil være for seent at vente paa, at den Meddel, som Kmh. Vind der er instrueret til at foretage til det russ. Cabinet kan naae til Fyrsten fra Petersborg. Jeg har derfor tænkt at D. H. muligvis confid. kunde giøre Baron Budberg bekjendt med de sidst vexlede Depescher, idet De tilføier at det rimel. turde interessere Fyrst Gort. strax at erholde Kundskab om denne sidste Phase af Sagen. Jeg overlader ganske til Deres egen Bedømmelse hvorvidt De vil lade Dem til Baron Budb. forstaae med at vi ikke have søgt at fremkalde nogen virksom Intercession fra den fr. og den eng. Reger.s Side, medens vi derimod troe at Rusl. baade kan og vil udøve en vis Indflyd. paa Kongen af Pr.s Opfatning af Sagen, men De vil ikke lade Dem mærke med at Hs. keis. Høih. Storfyrsten muligvis vilde interessere sig særlig for Spørgsmaalet.

[Med en anden Haand:] Efterskr. Hermed sender jeg Dem i Afskrift den Instruction, som idag afgaaer til Kammerherre Vind.

u. i. l.

Koncept med P. Vedels Haand.