Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-06-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 4. Juni 1867.

Paa Deres Henstilling 1) gik jeg fuldkomment ind, da jeg ved den hurtige Expedition under Fleres Tilstedeværelse hos mig mere tænkte paa hvad Indtryk og Indflydelse Depechen kunde have paa Bismarck selve, end paa hvad han kunde benytte det til, ikke at have modtaget noget Svar, samt at Svaret var meddeelt til Andre; forsaavidt nogen Tvivl tidligere har kunnet være tilstede hos os, hos mig har den ganske bestemt ikke været trods alle Bismarcks Talemaader, efter Forsøget ifjor, 2) om at Preussen under dets nuværende Styrelse skulde være tilbøielig til at retrocedere Nogetsomhelst, da maa den dog svinde efter de aabne Udtalelser af Carl Plessen, Bismarcks meest betroede Haandlanger, og forsaavidt som jeg ikke skulde kunne komme dertil i disse Dage, fordi jeg tidt maa være oppe i Rigsdagen, s. 468 beder jeg Dem ikke at glemme at fremføre dette paa rette Sted, at det aldeles uforbeholdent udtales, at man vil have Resten af Danmark med.

30*

C. E. Frijs.

P. Wedels Privatpapirer.