Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-06-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 4. Juni 1867.

I Henhold til den igaar stedfundne telegraphiske Correspon- dance har jeg herved den Ære at fremsende Afskrift af en Note, hvorved jeg idag har tilstillet den k. preussiske Mi- nisterpræsident en Afskrift af den under Nr. 10 den 1ste d. M. expederede Depesche.

Idet jeg bemærker at denne Afskrift ikke er kommen Grev Bismarck ihænde før hans Afreise til Paris, fordi jeg ifølge den vedlagte Meddelelse maatte indtil det sidste Øieblik afvente en yderligere Meddelelse om Hs. Excellence vilde kunne see mig, tilføier jeg, at jeg har foretrukket at afsende den omhandlede Afskrift ved en Note fremfor brevi manu at afgive den, fordi jeg paa hiin Maade bedst kunde constatere hvad der var foregaaet i Sagen efterat jeg havde modtaget Depeschen.

Quaade.