Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-06-28)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 28. Juni 1867.

Efter igaar Aftes at have fundet den preussiske Note af 18de d. M. i det nordslesvigske Anliggende aftrykt i »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, har jeg idag gjort Herr von Thile opmærksom paa, at hvis denne Offentliggjørelse havde fundet Sted ifølge den preussiske Regjerings Foranstaltning, var dette en Afvigelse fra diplomatisk Brug, idet det ikke forekom mig at stemme med denne, at offentliggjøre endnu ubesvarede Meddelelser af denne Beskaffenhed til fremmede Regjeringer, samt hentydet til, at da selvfølgelig det saaledes offentliggjorte Actstykke, saasnart det kom til Kjøbenhavn, vilde blive Gjenstand for en levende Discussion i den danske Presse, saa laae det i de menneskelige Forholds Natur, at den kongelige Regjering herved kunde føle sig generet i sit eventuelle Svar.

Herr von Thile svarede mig herpaa, at den omhandlede Offentliggjørelse havde fundet Sted efter Grev Bismarcks udtrykkelige Befaling, men at Hensigten dermed udelukkende havde været at constatere, at der nu virkelig forhandledes med den danske Regjering om det ovennævnte Spørgsmaal, og at den preussiske Regjering saaledes virkelig var sindet at opfylde Pragfredens Bestemmelse, samt at Bevæggrunden dertil alene havde været de stadigen gjentagne Mindelser, den preussiske Regjering erholdt fra alle Sider i den nævnte Henseende. Iøvrigt havde man ikke tænkt sig ved denne Leilighed at foretage Noget, som den danske Regjering i mindste Maade kunde finde anstødeligt; herimod maatte han paa det Udtrykkeligste værge sig; og hvad den internationale Usance angik, saa maatte det jo erkjendes, at den ikke altid var ganske constant, og at der ialfald kunde haves meget forskjellige Meninger derom. — Han haabede oprigtig, at den danske Regjering ikke vilde tage Anstød af det Forefaldne; han kunde paa det Bestemteste s. 500 forsikkre, at man fra preussisk Side ikke havde tænkt sig Muligheden af, at der kunde beredes den danske Regje- ring nogen Vanskelighed derved, og han bad mig derhos at bidrage til, at den kongelige Regjering ikke opfattede Sagen anderledes end den efter det ovenfor Anførte var meent fra den preussiske Regjerings Side.

32*

Dette lovede jeg at gjøre, idet jeg dog forbeholdt den kon- gelige Regjering fuld Frihed, tilføiende at jeg igaar Aftes havde telegrapheret om Sagen til Kjøbenhavn, hvilket Herr von Thile fandt i sin Orden.

Quaade.

Modtaget 1. Juli 1867.