Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-07-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 3. Juli 1867.

Kjære Vedel! Igaaraftes modtog jeg fra Knudsen 1) et Udkast til de Ord, der skulde ledsage bemeldte Artikel i N. A., hvormed jeg ingenlunde var tilfreds og hvorfor jeg har bedet ham om at omredigere disse, idet jeg har angivet, i hvilken Retning jeg ønskede Forandring; — det er nemlig af ikke liden Vægt for Øieblikket, hvor Gr. Bismarck søger paa alle mulige Maader [af komme os til Livs?] først ved at ville bestikke Pressen her saaledes som i Frankrig, nu senere, da dette ikke lykkedes, ved Angreb ad de forskjellige Veie paa Landets Autoriteter, og da dette skeer ifølge personlige Ordrer fra ham selv — at vi — især det officiøse Blad »Berlingske« — forholde os ganske roligt noterende s. 512 disse Angreb. — Fuld Anledning synes jeg, at disse Angreb, som tilfulde forstaaes af Frankrig, give til en Note til Eng- land, hvori gjøres opmærksom paa den stedse voxende Appetit, som kundgjører sig hos vor mægtige Nabo, og som naturligviis maa i høi Grad forurolige os og forhaabentlig ogsaa de venskabeligsindede Magter. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.