Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-07-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 4. Juli 1867.

Kjære Vedel! Endskjøndt jeg nødig vil forstyrre Dem i Udarbeidelsen, maa jeg dog gjøre opmærksom paa, at det vil være i høieste Grad ønskeligt, at der i vort Svar skarpt skjelnes imellem Forhandlingerne imellem Preussen og Danmark, der ikke staae i directe Forbindelse med Freden til Prag, og de ved hiin Fred de nordslesvigske Districter indrømmede Rettigheder og altsaa hertil svarende Forplig- telser fra preussisk Side, der forblive staaende uanfægtede ved Forhandlingerne imellem os. Dette forudsætter natur- ligviis en Tillid til Østrig, som er noget større end begrundet ved Erfaring, men det forekommer mig ligeoverfor den iso- lerede Stilling ligeoverfor Preussen i vor Forhandling, dog at være den snildeste Reservation. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.