Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-07-07)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 7. Juli 1867.

Kjære Quaade! . . . Det er en overordentlig Agitation og Bevægelse, der finder Sted i de tydske Blade vedrørende det slesvigske Spørgsmaal og det vil som sædvanlig føre til det samme Resultat, at det store og mægtige tydske Folk viser s. 529 sin Storhed og Høihjertethed ligeoverfor os ved at forhaane og søge at skade det lille rolige danske Folk, der sikkerligen i de forløbne 1½ Aar har viist en Besindighed og Udholdenhed, som ikke mange andre Nationer vilde have været istand til at gjøre det efter. — Nu haaber jeg dog, at vi skulle faa sluttet Rigsdagen i denne Uge, men der vil da efter den lange Session ogsaa foreligge en Mængde Lovarbeider. Hærplanen blev sanctioneret i Statsraadet igaar og jeg vil haabe, at der maa levnes Krigsministeren Tid til at bringe denne ilive; jeg er for mit Vedkommende overbeviist om, at den vil bidrage vækkende paa Nationen saavel fordi denne bliver virkelig tvunget til personlig at udføre sin Militairpligt som fordi den vil fordre Anstrængelser ogsaa i finantsiel Henseende, der vil spore Folket til energisk Arbeide. — . . .

C. E. Frijs.