Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-07-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 15. Juli 1867.

Deres Excellence,

Hr. Lefebvre har i Anledning af den preussiske Note af 18. erholdt Paalæg om at udtale det franske Cabinets Anskuelser om det slesvigske Spørgsmaal. Disse Anskuelser ere som de udvikles i Depeschen, ganske stemmende med vore, baade hvad Garantiespørgsmaalet og hvad Territorialspørgsmaalet angaaer; dog betegnes ingen Linie; men der henvises til Valgene til Parlamentet. Preussens Ret efter Tractaten til at stille Betingelser bestrides og dets moralske Forpligtelser ligeoverfor Frankrig med Hensyn til det nationale Afstemningsspørgsmaal betones. Lefebvre gaaer s. 533 imorgen til Thile; jeg veed ikke om han giver Afskrift; anbefalende mig den største Discretion, sagde han: »c’est un grave incident«.

Quaade.

Depeche, tildels i Chiffre, modtaget 17. Juli 1867.