Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-07-26)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 26. Juli 1867.

Deres Excellence,

Herr Lefebvre har meddeelt mig Indholdet af en Skrivelse, han har modtaget fra det franske Udenrigsministerium, og hvorved Marquis de Moustier billiger den forsonlige Form, hvori han har udtalt sig for Herr v. Thile ifølge den i mine allerærbødigste Indberetninger af 15de og 19de d. M. omhandlede Depesche angaaende det slesvigske Spørgsmaal. Der bemærkes derhos i Skrivelsen, at den franske Regjering, ved nu at udtale sig om bemeldte Spørgsmaal, ikke har havt til Hensigt at fremkalde en Discussion med Cabinettet i Berlin, men at den, ligeoverfor Noten af 18de Juni, har villet udtale sin Mening om Fortolkningen af Art. V i Freden til Prag, forat dens Taushed ikke skulde blive udlagt som Samstemning med de i hiin Note udtalte Anskuelser. Marquis de Moustier meddeler fremdeles, at han har opfordret Cabinetterne i London og St. Petersborg til hos Cabinettet i Berlin at foretage Skridt sigtende til Sagens tilfredsstillende og retfærdige Ordning, men at han ikke har i samme Henseende henvendt sig til Cabinettet i Wien, da Østerrig som Medcontrahent i Tractaten til Prag, maatte optræde i en forskjellig Form. — Denne Skrivelse s. 548 har efterladt det Indtryk paa mig, at enten har den franske Regjerings førstnævnte Udtalelse fra Begyndelsen af ikke skullet have en saa vidtgaaende Betydning, som man har kunnet tillægge den, eller ogsaa har bemeldte Regjering senere besluttet sig til at formilde denne Betydning. — Herpaa har jeg igaar tilladt mig ved Telegraphen at henlede Deres Excellences Opmærksomhed.

35*

Iøvrigt er Herr Lefebvre ikke sindet at gjøre den preussiske Regjering bekjendt med fornævnte Skrivelse. —

Den herværende russiske Chargé d’affaires har allerede igaar erholdt Paalæg om at søge at formaae Cabinettet i Berlin til at vise den kongelige Regjering den størst mulige Imødekommen. — I Anledning af dette Paalæg har Baron Mohrenheim havt en Samtale med Herr v. Thile; og han har i største Fortrolighed meddeelt mig, hvorledes han har havt at udtale sig for den preussiske Regjering. Cabinettet i Petersborg er formelt fremmed for selve Sagen, og kan derfor ikke berøre dens Enkeltheder; men Cabinettet i Berlin kjender Hans Majestæt Keiserens Følelser og Sympathier for det danske Kongehuus og for Danmark. Det vil derfor findes naturligt, at den keiserlige Regjering lægger stor Vægt paa en fredelig og tilfredsstillende Ordning af det omhandlede Anliggende, og det saa meget mere som man netop i det slesvigske Spørgsmaal maa see en stor Fare for den almindelige Fred, dersom det skulde længe henstaae uafgjort. Den russiske Regjering opfordrer Cabinettet i Berlin dernæst ogsaa til at anvende sin Indflydelse paa den herværende Presse forat denne ikke skal udtale sig paa en Maade, som vilde vanskeliggjøre en Overeenskomst.

Den engelske Ambassadeur har endnu ingen Anviisning i lignende Retning erholdt fra sin Regjering; men Lord A. Loftus omtaler stadigt det slesvigske Spørgsmaal for det preussiske Udenrigsministerium i en for os gunstig Retning.

Herr Lefebvre har den 21de d. M. oplæst in extenso for Herr v. Thile den i min Rapport af 19de omhandlede Depesche; s. 549 men der er endnu ikke fra Grev Bismarck bleven givet ham noget Svar paa denne Meddelelse. Ministerpræsidenten har hellerikke endnu yttret sig over den af mig ifølge Deres Excellences meget ærede Depesche Nr. 14 indgivne Note af 20de d. M. Herr v. Thile, som jeg har seet den 22de d. M. forat erfare hans egen Mening om dette Actstykke, og som jeg derpaa har søgt igaar for det Tilfælde at han allerede da var istand til at meddele mig Noget om Grev Bismarcks Anskuelser derom, har forekommet mig for sit eget Vedkommende at ansee den kongelige Regjerings Svar paa Noten af 18de f. M. som i det Hele egnet til at bidrage til Sagens Fremme; men Grev Bismarcks Anskuelser kjender han endnu ikke. — Ifølge Understatssecretairens Yttringer anseer jeg det for rimeligt, at den preussiske Regjering vil følge den i den kongelige Regjerings ovennævnte Svar indeholdte Antydning om Hensigtsmæssigheden af en mundtlig Meningsudvexling angaaende de forlangte Garantier. Ved Siden heraf advarer Herr v. Thile mod enhver saadan Deeltagelse fra fransk Side i Sagens Udvikling, som i mindste Maade kunde ligne en Trudsel, da, ifølge Grev Bismarcks Charakteer, Intet meer end dette vilde hindre en fredelig Overeenskomst.

Grev Wimpffen har paa det Bestemteste udtalt for mig, at han ingensomhelst Anviisning har erholdt fra sin Regjering til her at yttre sig enten i den ene eller i den anden Retning om det slesvigske Spørgsmaal.

Quaade.

Modtaget 29. Juli 1867.