Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1867-07-uu/1867-08-uu)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Lørdag [Juli—August 1867].

Kjære Kammerherre.

Ja jeg har for Resten slet ikke Noget at sige Andet end giøre Dem en lille Visit, da det er saa længe siden De har hørt fra mig. Vi sidde roligt og vente paa Hr. v. Bismarcks Svar, som vel ikke bliver videre lysteligt. Item forestaaer os den anden Behagelighed af det franske Besøg. 2) Gid de Herrer sad paa — ah nei det kunde være nok at de sad hjemme. Imidlertid haaber jeg at det Hele vil gaae bedre end man egtl. er berettiget til at troe thi som De seer bestaaer Comitéen her af gode Navne og Morin & Piccioni ere ogsaa moderate Folk, hvem Dotézac derhos vil indskærpe at de maae udøve deres Autoritet paa deres vildere Landsmænd af genus Journalister. Forresten er Ideen til Besøget endikke kommet fra vore Folk, jeg har talt med forskjellige af dem for at giøre dem opmærksomme paa Nødvendigheden af stor Forsigtighed og jeg har da seet de vexlede Breve. Af disse og af Vedkommendes store Ulyst til at modtage denne Invasion fremgaaer det paa det Utvetydigste at det var en yderst ubehagelig Overraskelse at skulle more og tractere disse Giæster, der behagede at melde sig. Imidlertid maa man naturligvis naar der skal bides i det s. 551 sure Æble giøre det med saa gode Miner som muligt. Selvfølgelig er det Regeringens Standpunkt at det Hele er og bliver en privat Fest som nogle danske Individer giøre for nogle franske do, som er og bliver Regeringen uvedkommen. En anden Sag er det at hvis Morin og Piccioni kommer med Anbefalinger fra Rouher til Dotézac vil han formodentlig spørge Grev Frijs om de som étrangers de distinction kunne opnaae at blive forestillet for Kongen. Heldigvis hører jeg at der ikke kommer synderlig Mange, idet foruden de 2 Deputerede kun et Par Smaajournalister indfinde sig. . . .

P. Vedel