Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-08-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 16. August 1867.

Kjære Vedel!

Det var som jeg vel tænkte mig ikke alene de 2 Deputerede, der henvendte sig om Audients hos Hs. M. Kongen, men ogsaa Pressens Repræsentanter, idet Flere af disse fremhævede, at de maatte ønske at frembære deres Respect for Kongen, da de naturligviis ikke alene ikke kunne adskille Kongen fra Folket, men ogsaa i ham saae det Heles sande Repræsentant og at de derfor ikke vilde forlade Landet, uden at have forsøgt paa, saavidt det stod til dem at udtrykke deres Hengivenheds Følelser for Hs. M. Kongen. Det følger af sig selv, at jeg ikke kan undlade at sige Kongen dette idag, men forsaavidt som han maatte bestemme sig herfor, fandt jeg det egentlig naturligst, at Dotézac præsenterede dem, saavelsom de Deputerede, thi vel veed jeg, at dette vil være ham meget imod, men det forekommer mig ogsaa unaturligt at holde ham aldeles udenfor Sagen og udenfor alt Ansvar. — Han kommer ned til mig Kl. 11½ for at høre Beskeed, da jeg skal til Kongen Kl. 11 idag Formiddag og altsaa haaber til den Tid at have faaet definitiv Beskeed. — Ellers veed jeg ikke, hvorledes man skal lade disse Herrer forestilles for Kongen, hvis K. maatte bestemme sig for at see dem samlede. — Lad mig erfare Deres Mening. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.

36*