Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-09-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Fortrolig.
Kjøbenhavn, 10. September 1867.

Hr. Kammerherre,

I Forbindelse med min officielle Instrux til d. H. af 10de ds. skal jeg tillade mig kortelig at antyde den Stilling, som den kgl. Regjering ønsker, at De skal indtage under Forhandlingernes første Stadium. D. H. vil under dette saameget som muligt indskrænke Dem til at søge at vinde en fuldstændig Oversigt over, hvorledes den event. Afstaaelse stilles fra preussisk Side, og omhyggeligt undgaae paa nogen Maade at engagere den kgl. Regjering eller endog blot foreløbig at antyde, at denne kunde modtage noget enkelt bestemt Punct af de Garantier, som maatte opstilles fra preussisk Side. Først naar De har opnaaet fuld Klarhed i saa Henseende, ønsker jeg, at De skal komme hertil, men jeg vil sætte megen Priis paa ogsaa forinden at modtage skriftlig Meddelelse af Dem, efterhaanden som det lykkes Dem at lære den preussiske Regjerings Hensigter at kjende.

Koncept, rettet af P. Vedel, til Depeche Nr. 19.