Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-09-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kbhvn. [Frijsenborg?], 10. September 1867.

Kjære Vedel!

Deres 3 forskjellige Skrivelser har jeg rigtig modtaget. . . . For at begynde med Regyndelsen, saa var det da det besynderligste Rrev fra Generalen, thi jeg kan forstaae, at han ikke vil modtage Posten item at han ikke vil tjene under mig, men at han tiltroer sig Kraft til at vække det russiske Rige eller rettere Keiser og Regjering ud af sin Indifferentismes Dvale forekommer mig endog altfor storartet for en Hegermann, som dansk befuldmægtiget Minister i Petersborg. 1)

s. 583 Jeg nærer ligesaalidt som De Tvivl om, at naar Kryger har ladet sig vælge, og hele den Bevægelse, som saa Meget maatte ønskes undgaaet, er fremkaldt, da er man ogsaa nødsaget til at tage de ubehagelige Følger; da jeg ikke kjender nogen sikker Vei til at afsende Brev til Kryger og Intet vilde skade hans samt Regjeringens Stilling som naar et Brev fra Conseilspræsidenten her i Landet til Kryger kunde publiceres af de tydske Blade, undlader jeg at svare skriftlig, hvilket jeg forbeholder mig indtil jeg vender tilbage til Kjø- benhavn, og jeg beder Dem derfor om ad sikker Vei at lade Kryger erfare min Mening, hvilken jeg telegrafisk har meddeelt Dem idag, og som i sit »Ja« holder sig fuldkomment til de af Dem anførte Motiver for at møde og modtage Valget; — man kan her med Rette sige, som man reder, saa ligger man. 1) ... Fra Admiral Bille modtog jeg Ansøgning om Pladsen i Stockholm, da han for vist havde hørt, at Wulff Plessen vilde søge sin Afsked; mon den sidste Rotte skulde forlade Skibet; da jeg ikke er overtroisk, troer jeg ikke derfor paa at Skibet bliver meer synkefærdigt, ligesaalidt som denne Ene vilde have været istand til at frelse Skibet. 2) — Jeg vil svare undvigende paa Brevet, da denne Lækkerbidsken (Admiralen) dog bør forbeholdes det russiske Hof. ... Fra nuværende Landgreve Fredrik modtog jeg en venlig Hilsen, samt Beklagelse over, at han ikke vilde blive istand til [at] afhandle Politiken med mig; naturligviis takker jeg min Gud for at nyde dette Extragode ved min Fraværelse at blive fri for den Mundfuld. 3) . . . Saasnart jeg kommer til Byen maa den vestindiske Sag drives paa Kraft; thi det bliver bedst at smedde mens Jernet er varmt, og at vente efter den slesvigske Sags Afgjørelse kunde blive alfor vanskeligt. —

s. 584 Hvormeget jeg end længes efter vore mundlige daglige Samtaler, nægter jeg dog ikke at jeg vilde i høi Grad foretrække om jeg . . . kunde begive mig til Vichy istedetfor til Kjøbenhavn, thi mit hele Maskineri er i complet Uorden. ...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer. — Brevet er dateret Kbhvn., men det maa efter Indholdet dog vist være skrevet paa Frijsenborg.