Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-09-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 13. September 1867.

Deres Excellences meget ærede Depescher Nr. 18 og Nr. 19 angaaende den fortrolige Forhandling om Garantier i Anledning af Spørgsmaalet om Tilbagegivelsen af Nordslesvig har jeg modtaget idag. Jeg har derefter uden Ophold begivet mig til det herværende Udenrigsministerium, hvor jeg traf Geheime-Legationsraad Abeken, som besørger Understatssecretair Thiles Forretninger i dennes Fraværelse, og, efterat jeg havde meddeelt Geheimeraad Abeken, at jeg var udseet til paa den kongelige Regjerings Vegne at indlede ovennævnte Forhandling, har jeg bedet ham om at gjøre Grev Bismarck bekjendt med mit Ønske om en Samtale med Hans Excellence, forat jeg saaledes kunde faae Leilighed til i den mig foreskrevne Form at meddele ham den Depesche, hvorved det ovenbetegnede Hverv var mig overdraget. Geheimeraad Abeken lovede at opfylde denne min Begjæring og derefter at meddele mig, naar Udenrigsministeren vilde kunne modtage mig.

Quaade.

I 2 Eksemplarer, hvoraf det ene er sendt direkte til Grev Frijs. Modtaget 16. September 1867.