Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-09-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 15. September 1867.

Deres Excellence,

Jeg har igaar for den preussiske Udenrigsminister forelæst Deres Excellences meget ærede Depesche Nr. 18 af 10de d. M. og meddeelt Ministeren Afskrift af dette Actstykke. 1) Under den derpaa følgende længere Samtale udtalte Grev Bismarck sig om det foreliggende Anliggende i det Væsentlige ganske som ved den i min allerærbødigste Indberetning af 17de Mai d. A. Nr. 15 omhandlede Leilighed.

Jeg vil med det Første kunne have den Ære at gjøre Deres Excellence yderligere og besterntere Rede for den preussiske Ministers enkelte Yttringer, og troer saaledes for idag at kunne indskrænke mig til endnu at meddele, at Grev Bismarck, efterat være bleven bekjendt med Indholdet af ovennævnte Depesche sagde mig, at han nu vilde foredrage Sagen for Hans Majestæt Kongen af Preussen forat erholde Højstsammes Bestemmelse om den Person, med hvem jeg vilde have at træde i Forbindelse for at indlede den forestaaende fortrolige Forhandling.

Quaade.

I 2 Eksemplarer. Modtaget 17. September 1867.