Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-10-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 6. October 1867.

Jeg har herved den Ære at underrette det kongelige Ministerium om, at ifølge en Meddelelse jeg i dette Øieblik har modtaget fra Understatssecretairen i det preussiske Udenrigsministerium, er Legationsraad Bucher udseet til at forhandle s. 594 med mig om det nordslesvigske Anliggende /: zum Commissarius für die Besprechung der nordschleswigschen Angelegenheit designirt :/, hvorfor han har erholdt Paalæg om at begynde Forhandlingen, saasnart det maatte passe mig. Jeg begiver mig imorgen i Udenrigsministeriet forat aftale det Fornødne i denne Henseende med Legationsraad Bucher.

38

Quaade.

Med Quaades Haand. Modtaget 8. Oktober 1867.