Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1867-10-14)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Mandag, 14. October 1867.

Kjære Kammerherre.

Tilgiv den Ubetænksomhed af Ministeriet som De med saa megen Rette giør opmærksom paa i Deres sidste Brev til mig, 2) vi skulle for Fremtiden giøre det som De antyder — min Undskyldning er at jeg havde overseet det. Som De seer af Depechen idag, har Grev Frijs foretrukket for en ganske ung Mand at sende Dem Prof. Larsen som nok arbeider i Finantsministeriet for Tiden, og som i høiere Grad end de to af Dem nævnte besidder de fornødne juridiske s. 598 Kundskaber og, saavidt jeg kiender ham er meget paalidelig og kundskabsrig samt i enhver Henseende brugelig Personlighed. 1) Hans Stilling har Ministeriet søgt i sin Skrivelse at precisere netop som De ønskede det, altsaa som Deres Lexicon juridicum — hverken Mere eller Mindre! Jeg troer at De vil være fornøiet med dette Valg. Han skulde disputere for Licentiatgraden jeg troer paa Lørdag 8 Dage, og det kan vel nok lade sig giøre, hvis De endnu til den Tid har Brug for ham, at De kunde lade ham reise et Par Dage hjem for da en Dags Tid efter at komme tilbage. Men derom vil han selv nærmere tale til Dem.

Her hjemme søge vi saavidt muligt at undgaae at der skal blive videre talt om Larsens Afreise til Berlin og det vilde være det bedste, om det ogsaa i Berlin saavidt muligt blev ubekjendt, navnlig for Moltzen og Aviserne. Imidlertid hvad der ikke kan undgaaes, maa man jo finde sig i. ...

P. Vedel