Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-14)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 14. October 1867.

Confidentielt.

Af Deres Høivelbaarenheds confidentielle Beretning har jeg seet, at Hr. Bucher har anseet det for umuligt at holde de confidentielle Forhandlinger som han er befuldmægtiget til at føre med Dem, indenfor Grændserne af almindelige Principspørgsmaal, og at han derfor ønskede samtidigen at trænge saa dybt ind i Detaillen som det efter hans Mening behøves for at komme til den fra begge Sider ønskelige Klarhed over Spørgsmaalet. Jeg deler ganske Deres Anskuelse om Hensigtsmæssigheden af i saa Henseende at gaae ind paa den preussiske Befuldmægtigedes Anskuelser, naar kun det s. 599 opnaaes som er Hovedsagen for mig i denne Forhandling, nemlig at vi fuldstændigt komme til Kundskab om hvad det da egentlig er, som Preussen byder, og hvilke Garantier det forlanger, og med Hensyn hertil maa jeg allerede her bemærke, at jeg tænker mig, at, naar de saa meget omtalte Garantifordringer endelig faae en bestemt Form, vil den preussiske Commissær tillige give Oplysning om Udstrækningen af det Territorium, som skulde blive Gienstand for Afstaaelsen, saa at Deres Høivelbaarenhed naar De her personlig modtager Regeringens Instructioner, er istand til fuldstændigt at forelægge Sagen.

En saadan Undersøgelse af den danske Forfatning og almindelige borgerlige Lovgivning, som Hr. Bucher ønsker at foretage, er ganske vist forbundet med betydelige praktiske Vanskeligheder, og jeg skal lade mig det være magtpaaliggende saavidt det staaer til mig at lette Dem dette Arbeide. Jeg har derfor ikke villet oppebie en yderligere Opfordring fra Dem, men sender Dem allerede nu Professor jur. Larsen, for at han der kjender fuldstændig saavel den danske som den slesvigske Lovgivning kan meddele Dem alle de Oplysninger, som De maatte ønske i denne Henseende. Han har ingensomhelst officiel Stilling og er udelukkende bestemt til at assistere Dem personligt og jo mindre Opmærksomhed hans Nærværelse tildrager sig, desto bedre forekommer det mig i det Hele at være for Sagens Skyld.

Koncept med P. Vedels Haand.