Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-21)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 21. October 1867.

. . . Indesluttet sender jeg Dem et Rrev fra Quaade, som ikke indeholder stort. Istedetfor at gaae fremad med Territorialspørgsmaalet var det bedst at fremskynde Debatteringen af Pengespørgsmaalet og ønskeligt vilde det være, om han kunde modtage dette Svar paa Depechen snart; mig forekommer det givet efter den hidtil stedfundne Udvikling af Spørgsmaalet, at Preussen med Hensyn til Grændserne for Afstemningslinien ikke vil lade sig bestemme af Andre end af egen frie Villie, og jeg troer, at Preussen for Øieblikket har Magten til at udføre dette, ikke alene ligeoverfor os, men ogsaa ligeoverfor Østrig og Frankrige. Naar man kommer til at sige Nei til det tilbudte Stykke Jord, maa det dog deels af den forudgaaende Forhandling deels af det Svar, s. 603 der gives, fremgaae, at vi ikke sætte vor Lid til at vinde dette ved Vaabenmagt istedetfor ved mindelig Overeenskomst, hvilken sidste er det Eneste, vi kunne ansee for ønskelig, men dette kan dog paa den anden Side ikke drive os saa vidt, at vi ansee os forpligtede til at modtage hvilketsomhelst Stykke, man vil tilkaste os, alene af Frygt for at støde vor mægtige Nabo, hvorimod Hensynet til, hvad der tjener os og den nordslesvigske Befolkning bedst, maa blive Hovedbevæggrunden for vort Svar. — ...

C. E. Frijs

P. Vedels Privatpapirer.