Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-10-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 21. October 1867.

Deres Excellence,

Jeg har idag Formiddag havt mit andet Møde med Legationsraad Bucher i den fortrolige Forhandling om de Garantier den preussiske Regjering forlanger til Fordeel for de tydske Beboere af de til en eventuel Aftrædelse til Danmark bestemte Dele af Slesvig.

I min allerærbødigste Indberetning af 18de d. M. Nr. 28 har jeg udtalt, at jeg ingen Tvivl nærede om, at Grev Bismarck vilde stadfæste det af den preussiske Commissair i det første Møde fremsatte Forslag om at begynde Forhandlingen med at undersøge, hvilke Virkninger den danske Forfatning, overført med den danske Lovgivning paa vedkommende Landstrækning, vilde have paa dennes tydske Beboeres politiske og borgerlige Retsstilling; og jeg antog derfor, at der vilde hengaae nogen Tid inden jeg ad directe Vei vilde komme til Kundskab om, hvilke Garantier den preussiske Regjering maatte fordre.

Det svarede ikke til denne min Forventning, at Legationsraad Bucher, da jeg idag samledes med ham, og efterat han s. 604 havde sagt mig, at Ministerpræsidenten nu havde forsynet ham med fuldstændige Instructioner, yttrede, at han ifølge disse havde at følge en anden Vei end den, han i vort forrige Møde havde foreslaaet, og at han herefter var rede til strax at meddele mig, hvori de Garantier skulde bestaae, som hans Regjering forlangte.

Saaledes seer jeg mig istand til allerede idag at tilstille Deres Excellence en under Mødet og saa at sige efter Legationsraad Ruchers eget Dictat nedskreven Formulering af de omhandlede Garantiefordringer. Men jeg maa bede Deres Excellence om Tilladelse til endnu et Par Dage at udsætte de nærmere Forklaringer, jeg har at tilføie til denne Meddelelse; thi blandt de paa den hoslagte Formulering anførte Punkter, er der deels enkelte, med Hensyn til hvilke den preussiske Commissair endnu har lovet at forsyne mig med yderligere Oplysninger og deels andre Punkter, med Hensyn til hvilke jeg forudseer at jeg, efterat have underkastet Formuleringen en nøiere og yderligere Drøftelse saavel selvstændigt som ved Hjælp af den Ristand hvormed Deres Excellence i denne Henseende har forsynet mig, vil have at forlange fuldstændigere Oplysning af bemeldte Commissair. Formuleringen, saaledes som den nu foreligger, trænger ogsaa til en nøiagtigere og fyldigere Affattelse, hvortil der idag ikke levnes mig Tid.

Quaade.

Depeche Nr. 29, modtaget 23. Oktober 1867. — Den af Quaade medsendte Formulering svarer nøje til den nedenfor som Bilag til hans Indberetning af 23. Oktober meddelte. Punkt 3 lyder dog i den første Formulering: »Garantie gegen Beamtenwillkühr«, og i Punkt 5 staar — formentlig ved en Fejlskrift — »Staatsbekenntnisse« for Glaubensbekenntnisse.