Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-22)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 22. October 1867.

Idet jeg herved remitterer Dem Knudsens Brev med Carl Plessens 1) har jeg Intet hertil at bemærke andet end at det er meget svagt i Benægtelsen, thi ganske vist staaer hans Benægtelse ligeoverfor Redacteurens Angreb, men heller ikke med større Styrke; naar man kunde vente lidt Ro og Sindsligevægt af vor Presse, da vilde Brevets sidste Halvdeel, hvor han som preussisk Borger paa en vis Maade stiller sig ligeoverfor kun et vist Parti her i Landet og saaledes kunde synes at give det Udseende af, uagtet han har skiftet Konge og Fædreland, at han havde Tilhængere her i Landet eller rettere Meningsfæller, — da frembyder denne overordentlig gunstige Punkter for et Angreb, der ført med Ro og dog fuldkommen nøgen Sandhed uden Bitterhed maaskee kunde have nogen Nytte ogsaa udenfor Landet. Knudsen med sit quoad Garantier 2) er udmærket fiin. Vil De sende mig Quaades Brev tilbage med Kjætting. Jeg maa i Formiddag ud til Bernstorff, fordi Kongen har igjen faaet Reiselyster men haaber dog at kunne være i Ministeriet Klokken 1. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.